Offcanvas Section

You can publish whatever you want in the Offcanvas Section. It can be any module or particle.

By default, the available module positions are offcanvas-a and offcanvas-b but you can add as many module positions as you want from the Layout Manager.

You can also add the hidden-phone module class suffix to your modules so they do not appear in the Offcanvas Section when the site is loaded on a mobile device.

sobota, lipiec 02, 2022
Telefon 606 477 726

Zakres usług

Zakres usług

Kancelaria świadczy pomoc prawną polegającą w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, występowaniu przed sądami i urzędami.

Pomoc prawna świadczona jest osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym, stowarzyszeniom, fundacjom oraz organizacjom społecznym i zawodowym.

Preferowane dziedziny prawa:

PRAWO CYWILNE

 • postępowania o zapłatę;
 • sporządzanie i negocjowanie umów;
 • stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, odrzucenie spadku;
 • odszkodowania z powodu błędów medycznych;
 • odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych;
 • odszkodowania z zakresu bezumownego korzystania z nieruchomości;
 • ochrona dóbr osobistych i ochronę praw autorskich;
 • ochrona prawa własności i posiadania, opróżnienie lokalu;
 • ustalanie stanu prawnego nieruchomości, zasiedzenie, służebności, zniesienie współwłasności;
 • skarga na czynności komornika

PRAWO RODZINNE

 • rozwód lub separacja;
 • unieważnienie, ustalenie lub nieistnienie małżeństwa;
 • podział majątku;
 • alimenty;
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej;
 • regulacja kontaktów z dzieckiem;
 • pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej;
 • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa;
 • rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny lub zarządy majątkiem wspólnym.

PRAWO KARNE

 • obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym;
 • reprezentowanie oskarżycieli posiłkowych;
 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia;
 • prowadzenie spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie lub ukaranie, aresztowanie lub zatrzymanie;
 • obrona w sprawach o odroczenie lub przerwę w wykonaniu kary;
 • obrona w sprawach o warunkowe przedterminowe zwolnienie.

POSTĘPOWANIE GOSPODARCZE I UPADŁOŚCIOWE

 • o zapłatę;
 • rejestracja podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • negocjacje i sporządzanie umów;
 • sporządzenie projektów uchwał;
 • postępowanie upadłościowe osób fizycznych i spółek;
 • związane z zakładaniem, przekształcaniem, łączeniem spółek.

PRAWO SPÓŁEK

 • obsługa Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy, Wspólników spółek prawa handlowego;
 • obsługa posiedzeń Zarządu spółek prawa handlowego;
 • przygotowywanie uchwał organów spółek prawa handlowego;
 • postępowanie rejestrowe w Krajowym Rejestrze Sadowym.

PRAWO ADMINISTRACYJNE

 • sporządzanie wniosków, odwołań od decyzji, skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i skarg kasacyjnych;
 • reprezentacja przed urzędami i sądami administracyjnymi.

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

 • postępowanie z zakresy niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy;
 • nawiązywanie umowy o pracę, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy lub ustalenie ustania stosunku pracy;
 • wynagrodzenie za pracę;
 • zmiana świadectwa pracy;
 • odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy;
 • świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego zaopatrzenia emerytalne;
 • sporządzenie źródeł prawa pracy (układów zbiorowych, porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów).

PRAWO AUTORSKIE

 • udzielanie porad prawnych;
 • reprezentacja Klientów w sporach dotyczących naruszenia praw autorskich i praw pokrewnych, w tym w szczególności dochodzenia roszczeń związanych z naruszeniem tych praw;
 • sporządzanie, negocjacje, analiza umów dotyczących praw autorskich majątkowych i praw pokrewnych.